Tehostetun palveluasumisen työntekijöille

Tervehdys tehostetun palveluasumisen työntekijät!

(Vanhuspalvelulain uudistus henkilöstömitoituksen osalta 1.10.20 ympärivuorokautisissa tehostetun palveluyksikön hoitotyössä koskee myös yksityissektorin työssä työskenteleviä työntekijöitä).

Puhutaan toimintayksiköstä.

Toimintayksikkö= ysi ja sama esimies sekä yksi yhteinen työvuorolista.

Nyt, kun vanhuspalvelulain muutokset henkilösmitoituksen osalta ovat astuneet voimaan 1.10.20 ja välittömässä hoitotyössä pitäisi olla lista suunnittelussa ja toteumalistassa vähintään se 0,5 työntekijää välittömässä työssä. Eli 10 hoidettavaa kohden on oltava 5 työntekijää. Nämä 5 työntekijää lasketaan vain tekemään välitöntä hoitotyötä.

Esim. Nutukas 30 asukasta= 15 työntekijää välittömään hoitotyöhön. Mikäli kriisipaikalla 3 asukasta= 1 1/2 työntekijää lisää välittömään hoitotyöhön. Yhteensä 16 1/2 työntekijää.

Ketä mitoitukseen lasketaan mukaan?

 • sairaan ja terveydenhoitajat

 • geronomit

 • fysio ja toimintaterapeutit, kuntoutuksen ohjaajat

 • lähi- ja perushoitajat

 • sosiaalialan ohjaajat ja kasvattajat, sosionomit (amk)

 • kotiavustajat ja kodinhoitajat

 • hoiva-avustajat, hoitoapulaiset(eivät voi olla yksin työvuorossa eivätkä vastata yksiköistä yksintyöskentelevinä)

 • viriketoiminnan ohjaajat ja muut vastaavat asiakkaan sosiaalisen toimintakyvyn ylläpitoon osallistuvat työntekijät

 • toimintayksikön vastuuhenkilöt, kuten osastonhoitajat

Nämä kaikki vain siltä osin, kun osallistuvat välittömään hoitotyöhön. Aika määriteltävä! esim. jos fysioterapeutti osallistuu kokoaikaisena työntekijänä 20 % työpanoksella ko. yksikköön, niin hänen osuus lasketaan mitoitukseen 0,2 osuudella.

Opiskelijat otetaan huomioon vain silloin, jos ovat työsopimussuhteessa toimintayksikköön. Työnantajan on ennalta varmistettava riittävä osaaminen. oppisopimussuhteiset ovat työsuhteessa työnantajaan. Huomioitava kuitenkin osaaminen.

Mitoituksessa mukaan lasketaan VÄLITÖN hoitotyö:

 • jokapäiväinen elämän tukeminen

 • päivittäisissä toiminnoissa avustaminen kuten ruokailu, peseytyminen, pukeutuminen, liikkuminen ja wc- käynnit

 • hoitoon, huolenpitoon ja kuntoutukseen liittyvät tehtävät sekä näitä välittömästi mahdollistavat tehtävät sekä toimintakykyä ja kuntoutusta edistävät ja ylläpitävät tehtävät

 • päivittäinen kirjaaminen, palveluntarpeen arviointi sekä hoito- ja palvelusuunnitelmien päivitys

 • asiakkaan asuinympäristön viihtyvyydestä huolehtiminen

 • liikkumiseen ja ulkoilun ja sosiaalisten suhteiden tukeminen sekä sosiaalisen toimintakyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitämistä mukaan lukien yhteistyö omaisten ja läheisten sekä edunvalvojan kanssa

 • ruuan tarjoaminen ja yksittäisten asiakkaiden yksilöllisiin tarpeisiin vastaamiseksi lämmitettävät yksittäiset ateria sekä yllättävissä tilanteissa siistiminen ja muu asiakkaan elinympäristön viihtyvyydestä huolehtiminen

 • yksikön ulkopuoliset aktiviteetit

VÄLILLINEN työ jota ei lasketa mitoitukseen:

 • yksikön asukkaiden huoneiden ja yhteisten tilojen päivittäinen, viikoittainen ja kuukausittainen siivous

 • pyykki ja kiinteistöhuolto

 • ruuan valmistus ja sen laajamittainen lämmitys esimerkiksi silloin, kun iltavuorossa vastataan koko yksikön asukkaiden ruokien lämmityksestä

 • yksikön vastuuhenkilön esimies- ja hallinnollinen työ on VÄLILLISTÄ TYÖTÄ

Mikäli jatkossakin toimintayksikössä edellytetään säännönmukaisesti edellä mainittuja välillisiä töitä, sen osuus määritellään tehtävänkuvassa ja siltä osin välillisiin töihin kulunutta työaikaa ei lasketa mitoitukseen. Tarvittaessa nämä työtehtävät täytyy "kellottaa" ja laskea/määrittää siihen kuluva aika sekä työntekijän toimenkuva (päivittäminen).

Pyydän teitä keskustelemaan esimiehenne kanssa ko. asiasta. Mikäli teillä on edelleen niitä välillisiä töitä, niin se kaikki miinustetaan siitä mitoituksesta. Te voitte tehdä sitä edelleen mikäli työnantaja ei ole huolehtinut siitä muulla tavoin esim. palkannut tai ostanut ostopalveluna ko. työtehtäviä ulkopuolelta. Eli jos pyykkäätte, siivoatte ja laitatte ruokaa, ruuan valmistukseen liittyvää laajamittaista lämmitystä yms. niin nämä kaikki on vähennettävä sen päivän mitoituksesta.

Tätä täytyy toteuttaa jo seuraavassa työvuorosuunnittelussa.

Mikäli asioista ei ole keskusteltu tai keskustella lainkaan, niin laittakaa minulle sähköpostia! Tarvitsen myös tiedon yksikön välillisistä tehtävistä listauksineen.

piiju.leppanen@sodankyla.fi

terveisin sinun ammattiosastosi pääluottamusmies, Piiju